Mehmed Đečević je rođen u Podgorici, 1983. godine. Osnovnu  školu, kao i Gimnaziju „Slobodan Škerović.“ završio je u Podgorici, diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,  magistrirao na Fakultetu političkih nauka (Socijalna politika i socijalni rad) u Podgorici. Pripravnički staž odradio je na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Tokom 2008. godine, zaposlio se na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi, gdje je 2017. godine odbranio doktorsku disertaciju, u kojoj je istražio sociogenetske faktore duševnih poremećaja u Crnoj Gori. Profesor je na  Fakultetu političkih nauka na UCG u Podgorici