Popis stanovništva treba odložiti i temeljito pripremiti

Bošnjaci su narod u Crnoj Gori koji nesibično daje doprinos razvoju  multikulturnog građanskog društva,naglašeno je na sjednici Bošnjačkog vijeća uz preporuku, da zbog  društveno političke krize,nacionalnih i drugih podjela, popis stanovništva treba odložiti i temeljito pripremiti.Vijeće je  izabralo članove Izvršnog odbora i resornih odbora.

U Rožajama je održana druga redovna sjednica IV saziva Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori na kojoj su izabrani članovi Izvršnog odbora i resornih odbora Bošnjačkog vijeća, koji će planirati i realizovati brojne aktivnosti od interesa za bošnjačku kulturu i nacionalni identitet Bošnjaka.

Članovi novog saziva Izvršnog odbora su: mr Aldemar Ibrahimović akademski slikar, mr Sait Šabotić istoričar, Kemal Purišić ekonomista, mr Sajma Feratović, prof . jezika i književnosti, prof.dr Mehmed Đečević sociolog, Fikret Kurgaš pravnik, Suljo Mustafić profesor književnosti, dr Ismet Iko Latić pravnik, mr Admir Adrović istoričar, Sulejman Beća Kujević kompozitor.Pored članova Izvršnog odbora, izabrano je preko pedeset članova resornih odbora za;  kulturu, obrazovanje,jezik, nauku, ekonomiju,pravo,medije, prekograniču i saradnju sa dijasporom,za saradnju sa državnim i vjerskim institucijama.

Popis treba odložiti i temeljito pripremiti

Bošnjačko vijeće upoznato je sa predlogom pravne analize Nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021.godini, i dostaviće primjedbe i sugestije na pomenuti Nacrt resoronom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Bošnjačko vijeće podržava sve aktivnosti za kvalitetnu pripremu popisa, ali zbog komplikovanih odnosa u društvu i same završnice ove godine, smatra da popis treba odložiti i organizovati u periodu kada se za to steknu optimalni uslovi.

Nacionalne i druge podjele u Crnoj Gori su toliko izražene da bi popis stanovništva po ubrzanom postupku doveo do još dublje krize. Stoga, popis treba odložiti i temeljito pripremiti.

Posebno skrećemo pažnju da državljani Crne Gore sa prebivalištem, odnosno boravištem u Crnoj Gori, bez obzira na to da li su u vrijeme sprovođenja Popisa prisutni na svojoj adresi stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu u Crnoj Gori ili u inostranstvu, moraju ostvariti pravo da budu statistički prestavljeni u mjestu prebivališta.

Popis je osjetljivo pitanje za manjinske narode i nacionalne zajednice u Crnoj Gori, jer svaki pokušaj da ista lica budu izbrisana iz sređenih registara (što se može čitati zabrinjavajućom intencijom) predstavlja veliku nepravdu i pravno nasilje nad manjinama.

Bošnjačko vijeće  je predstavničko tijelo svih bošnjaka i bošnjakinja  

Bošnjaci su narod u Crnoj Gori koji je istorijski sviknut i savremeno, nedvosmisleno opredijeljen, čak i posvećen razvoju multikulturnog građanskog društva po uzoru na evropske standarde. Stoga, svako poistovjećivanje bošnjačkog naroda sa etničkom zajednicom, bilo da je ono  posljedica neznavenosti ili zle namjere, smatramo uvredom ili provokacijom na koju ćemo adekvatno odgovoriti.Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori je nadstranačko predstavničko tijelo svih Bošnjaka i Bošnjakinja koje ima za cilj da u interesu reafirmacije nacionalne tradicije, kulture, duhovnosti, jezika i savremenog stvaralaštva, poziva sve pojedince i organizacije koji mogu i hoće da daju doprinpos afirmaciji nacionalnog i kulturnog identiteta, ostvarivanju prava i razvojnih perspektiva bošnjačkog naroda u Crnoj Gori. Sve što radi Bošnjačko vijeće usmjereno je ka  interesu naroda i države koju ćemo iznova oplemenjivati najlepšim darovima duhovnosti, poručeno je sa sjednice Bošnjačkog vijeća..