Vlade i nadležne institucije treba optimalnije da podržavaju rad Bošnjačkih vijeća

Održana sjednica Ureda za kordinaciju Bošnjačkih nacionalnih vijeća u  regionu

U Mostaru je od 13-15. maja 2022. održana 9. sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća i organizacija u regionu, kao i dvije tribine  na temu “Položaj Bošnjaka u državama regiona”. Ocijenjeno je da Bošnjaci moraju što prije definisati na jedinstven način sadržaj i udžbenike iz grupe  predmeta na bosanskom jeziku, te da Vlade i nadležne institucije treba optimalnije da podržavaju rad Bošnjačkih vijeća. Domaćin programa(za svaku pohvalu)   bilo je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca BiH.

Predsjednik izvršnog odbora BVCG, Mirsad Rastoder i potpredsjednik Bošnjačkog vijeća Suljo Mustafić, učestvovali su na tribinama pod nazivom “položaj Bošnjaka u državama regiona”, koje su održane u Stocu i Mostaru. Rastoder i Mustafić su ukazali na neophodnost jačanja nacionalnih institucija i veće podrške Vlade u cilju očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta brojčano manjinskih naroda u Crnoj Gori.

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća u regionu zaključio je da je neophodno pokrenuti inicijativu kojom se članice Ureda za koordinaciju BNV i resorna ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu u Bosni i Hercegovini obavezuju na zajedničku saradnju u cilju harmoniziranja i uređivanja na jedinstven način školskih planova i programa, posebno sa aspekta sadržaja, udžbenika za osnovne škole iz grupe  predmeta na bosanskom jeziku.

Usaglašeno je da se u BiH pristupi temeljitoj analizi udžbenika za osnovne škole iz grupe nacionalnih predmeta kojim se tretira bosanski jezik i književnost, historija, geografija, muzička i likovna kultura i dr., jer je uočeno da u ovoj oblasti vlada svojevrsna, neuređenost, da nema koordinacije između kantonalnih i entitetskih resornih ministarstva, da su najznačajniji i najkvalifikovaniji naučni kadrovi uglavnom zaobiđen i po ovim pitanjima, te da evidentno problem leži u nepostojanju strateških javnih politika u oblasti kulture i osnovnog obrazovanja za grupu nacionalnih predmeta na bosanskom jeziku a koje se neposredno ili posredno tiču bošnjačkog naroda i u svim državama regiona. Bošnjaci moraju definisati na  jedinstven način sadržaj i udžbenike iz grupe  predmeta na bosanskom jeziku.

Bosna i Hercegovina bi trebala, kao što to rade sve susjedne države (ali i sve druge evropske države) za svoje narodne skupine u BiH, biti servis bošnjačkom narodu u domovini, ali i u državama regiona i svijetu u oblastima jezika, književnosti, historije, umjetnosti, naučno-istraživačkih djelatnosti i obrazovanja.

U okviru devete sjednice Ureda za kordinaciju BNV, organizirane su javne tribine na temu “Položaj Bošnjaka u državama regiona” koje su održane u Stocu i Mostaru, a na kojima su predstavnici bošnjačkih vijeća u regionu prisutnim građanima, predstavnicima obrazovnih institucija i zvaničnicima lokalnih vlasti, prezentirali statusni položaj Bošnjaka u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini.

Bošnjaci u regionu imaju slične poteškoće u ostvarivanju  manjinskih prava koja se odnose na; očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta, obrazovanja na maternjem – bosanskom jeziku, revitalizaciju kulturne baštine i promociju savremenog stvaralaštva, konstatovano je u iscrpnim diskusijama na vrlo tribinama u Stocu i Mostaru.

Učesnici su naglasili da  Vlade i nadležne institucije u državama regiona treba znatno optimalnije da podržavaju  rad Bošnjačkih vijeća i koordinacionih tijela kako bi još  uspješnije promovisala interese Bošnjačkog naroda u svojim državama.

Bošnjačka nacionalna vijeća u državama regiona  nemaju nikakvu institucionalnu podršku iz Bosne i Hercegovine kao što to imaju drugi narodi i takvu praksu treba hitno  mijenjati.

Iznesen je niz činjenica i dokumenata kojima se potvrđuje marginalizacija i diskriminacija  prema Bošnjacima u okviru ostvarivanja prava na svoj jezik, književnost, obrazovanje, historiju, geografiju, umjetnost. Istih problema ima i u BiH, zavisno od dijela BiH u kojima Bošnjaci žive.

“Utisak je da su Bošnjaci u BiH podstanari u svojoj vlastitoj državi gdje su i matični narod (jer nemaju drugu domovinu)”. Ured očekuje da kantonalna resorna ministarstva pod hitno uspostave međusobnu komunikaciju i ovo pitanje stave u prvi red prioriteta i to kao nad-stranačko, nad-kantonalno i nad-entitetsko pitanje jer se radi o jednom cijelom narodu čija se temeljna identitetska pitanja ne mogu rješavati na postojeći način.

Devetoj sjednici Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, pod predsjedavanjem dr. Jasmine Curić  prisustvovali su predsjednici i predstavnici bošnjačkih nacionalnih organizacija i vijeća iz Bosne i Hercegovine predsjednik Nedžad Mulabegović i generalni sekretar Emir Zlatar (VKBI), Srbije predsjednica Jasmina Curić i potpredsjednik Muhedin Fijuljanin(BNV S), Crne Gore potpredsjednik Suljo Mustafić i Mirsad Rastoder predsjednik Izvršnogo dbora (BV u CG), Sjeverne Makedonije predsjednik Dževat Hot i Fehim Huskić (BNVRSM), Hrvatske predsjednik Kadro Kulašin (KBŽVRH), Sjeverne Amerike direktorica Selma Porča (KBSA)-video linkom i pridruženi članovi Ureda sa Kosova Agim Ferati, Senada Sagdati i Almedin Fejza (bošnjački predstavnici KVZ Kosova), predsjedavajući Odbora za bosanski jezik i književnost Ureda ak.prof.dr. Dževad Jahić i Odbora za izradu prijedloga Rezolucije o simbolima Bošnjaka emeritus prof.dr. Enver Imamović. U svojstvu domaćina ispred RO VKBI hercegovine prisustvovali su emeritus prof.dr. Elbisa Ustamujić, predsjednica RO VKBI Hercegovine i prof.dr. Emir Fazlibegović, zamjenik predsjednice.

Po pozivu predsjedavajuće Ureda koordinacije BNV regiona, sjednici su prisustvovali: sekretar Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja Alden Kajtaz, kantonalni ministri nauke, obrazovanja i kulture: Samir Avdić i Naida Hota Muminović (Kanton Sarajevo), Spahija Kozlić (Zeničko-dobojski kanton) i Rašid Hadžović (Hercegovačko-neretvanski kanton), te vlasnik Izdavačke kuće Vrijeme (član Zajednice izdavača BiH) Muamer Spahić.

Tokom sastanaka i tribina izražena je zahvalnost rukovodstvima bošnjačkih nacionalnih vijeća na dosadašnjim aktivnostima i naporima da se vlastitim snagama i kapacitetima da se izbore za prava Bošnjaka u oblasti kulture, obrazovanju i drugih  identitetskih  pitanjima.

Mostar, 15. maja 2022.