Održana prva redovna sjednica novog saziva
Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, danas je održalo prvu redovnu sjednicu u novom sazivu kojom je predsjedavao predsjednik Ejup Nurković, te najstarji i najmlađi članovi Vijeća Husein Kurtagić i Sead Šahman. Poslije usvajanja dnevnog reda, na sjednici se raspravljalo o nizu tačaka, usvojen je završni račun budžeta za 2020. godinu, kao i Statut i Poslovnik Bošnjačkog vijeća
Sjednici je prisustvovalo 18 članova Vijeća, a raspravljalo i o budućem planu rada Vijeća, unapređenju djelovanja te aktivnoj implementaciji ustavom i zakonom zagarantovanih prava kroz institucije sistema.
Vijećnici su se složili da treba raditi na poboljšanju uslova rada Vijeća , uključujući i inicijativu prema resornom ministarstvu i drugim državnim institucijama, na povećanju budžetskih sredstava.
Posebna tema bio je popis stanovništva u Crnoj Gori, takođe se razgovaralo o bosanskom jeziku, njegovoj upotrebi te nastavnom planu i programu u koji je potrebno uvrstiti 20% nastave u predmetima koji tretiraju jezik, historiju, umjetnost i kulturu bošnjačkog naroda. Konstatovano je da se to pravo ne koristi u dovoljnoj mjeri ili se čak uopšte ne koristi te da se na tom polju treba raditi što više i intenzivnije.
Posebna tačka dnevnog reda bio je predlog za izbor predsjednika Izvršnog odbora Vijeća gdje je jednoglasno izabran Mirsad Rastoder.
Novoizabrani predsjednik Izvršnog odbora g-din Mirsad Rastoder, kazao je da je posao Vijeća, stalna i konstantna briga o položaju Bošnjaka u Crnoj Gori i dijaspori te da se kroz misionarski pristup i kulturu sjećanja, trebaju u kontinuitetu organizirati događaji koji promovišu historijski, jezički, kulturni i svaki drugi kontinuitet Bošnjaka, a samim tim i njihovu ulogu u historijskom kontekstu života i postojanja.
Predsjednik Vijeća Ejup Nurkovć na kraju je kazao da je njegov cilj kao predsjednika, da Vijeće radi sinhronizovano, kroz stalan međusobni dijalog kako bi na što produktivniji način rješavali sve probleme koji se tiču bošnjačkog naroda,te na implementaciji zakonom zagaranovanih prava. Vrata Vijeća su širom otvorena za mlade generacije i intelektualce kako bi skupa gradili bolju i prosperitetniju budućnost, potpomognuti iskustvom i djelovanjem iskusnih bošnjačkih pregalaca koji čine novi saziv Vijeća – zaključio je predsjednik Nurković.