Bošnjačko vijeće  u Crnoj Gori na osnovu člana 17 Statuta Bošnjačkog vijeća raspisuje  KONKURS

Bošnjačko vijeće  u Crnoj Gori na osnovu člana 17 Statuta Bošnjačkog vijeća raspisuje

KONKURS

za dodjelu nagrada i priznanja Bošnjačkog vijeća

Nagrade i priznanja se dodjeljuju istaknutim stvaraocima, koji svojim djelima daju doprinos  očuvanju, promociji, zaštiti, valorizaciji i afirmaciji kulturne baštine i savremenog stvaralaštva Bošnjaka u Crnoj Gori.

Konkurs je otvoren  do 10. marta 2023.godine.

Za  priznanja i nagrade Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori  mogu konkurisati pojedinci i organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori, koji imaju ostvarene izuzetne rezultate u oblastima za koje su ustanovljene nagrade i povelje.

Predmet konkursa su:

 

  1. POVELJA HAMDIJA  ŠAHINPAŠIĆ

 

Dodjeljuje se pojedincima ili institucijama za posebne rezultate ostvarene u izučavanju, zaštiti, promociji i afirmaciji, etnomuzikološkog nasljeđa Bošnjaka u Crnoj Gori .

Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građna,  institucije,  NVO organizacije i  autori. Uz prijedlog  su dužni dostaviti primjerke  muzičkih zapisa i publikacija, autora/ki  predloženog/e  za nagradu.

  1. NAGRADA AVDO MEĐEDOVIĆ

 

Dodjeljuje se pojedincima ili institucijama za posebne rezultate ostvarene u stvaranju i izučavanju epike, usmene tradicije i proznog stvaralaštva Bošnjaka u Crnoj Gori.

Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građna,  institucije,  NVO organizacije i  autori. Uz prijedlog su dužni dostaviti primjerke knjiga i publikacija, autora/ki predloženog/e za nagradu.

 

  1. NAGRADA HILMIJA ĆATOVIĆ

 

Nagrada za likovnu umjetnost “Hilmija Ćatović”, dodjeljuje se stvaraocima iz oblasti likovne umjetnosti koji su dali respektabilan doprinos kulturi i promociji bošnjačke tradicije i savremenih izraza u likovnosti.

Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građna,  institucije,  NVO organizacije i  autori. Uz prijedlog  su dužni dostaviti primjerke kataloga i monografskih izdanja, autora/ki/  predloženog  za nagradu.

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni (petočlani)  žiri za dodjelu   priznanja  imenovan   odlukom  Bošnjačkog vijeća.

Prijedlog  za konkurs potrebno je da sadrži:

  • Prijavu na konkurs ;
  • Podatke o kandidatu (kratak opis djelatnosti – realizovanih projekata iz oblasti koja je predmet konkursa /biografija, e-mail adresa, broj telefona) i
  • Obrazloženje prijedloga (kratak opis ostvarenja , sadržaj, cilj, motiv, javna percepcija, rezultati,značaj za kulturu Bošnjaka u multietničkoj Crnoj Gori)

Predlozi kandidata se dostavljaju na email bosnjackisavjet@gmail.com, poštom ili lično u zatvorenoj koverti.

Prijave se podnose preko pisarnice Bošnjačkog vijeća, u  vremenu od od 09:00h do 14:00h svakog radnog dana, pri čemu će se smatrati da je pismeno koje je poslato preporučenom pošiljkom primljeno na dan koji je naznačen u potvrdi o prijemu te pošiljke.

Na poleđini koverte potrebno je navesti:

BOŠNJAČKOM VIJEĆU U CRNOJ GORI

Rožaje, ul. Raduna Đukića bb

(sa naznakom, KONKURS za dodjelu nagrada Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori)

Informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti od strane stručne službe  Bošnjačkog vijeća  na kontakt telefon: 067 026 785 u vremenu od  09:00h do 14:00h svakog radnog dana.

Nagrade i Povelju  čine: novčana nagrada, plaketa i prigodan umjetnički poklon.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni  na internet stranici Bošnjačkog vijeća www.bvcg.me.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Predsjednik,

Ejup Nurković, s. r.